Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace o tom, jak shromažďuji a zpracovávám vaše osobní údaje při používání webu www.barboraobstova.cz nebo jakýchkoli subdomén, včetně jakýchkoli informací, které mi můžete poskytnout při nákupu produktu nebo služby, vyplňování dotazníků, přihlášce k mému e-mailingu nebo účasti ve slosování o ceny či soutěže.

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kdo je správce?

Správcem jsem já, Barbora Obstová, sídlem Na Palouku 684, 342 01 Sušice, s přidělením IČO: 08255369. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat. Je velmi důležité, aby informace, které o vás mám, byly přesné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje kdykoli změní, pošlete mi e-mail na adresu kontakt@barboraobstova.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
  • Neeviduji žádnou zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé údaje) tedy takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje v minimálním rozsahu, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, věk, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží, zaslání dokumentů, smlouvy, pokynů ke službě, organizační zajištění akce, příprava programu dle skladby skupiny apod.).
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, konám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery, články, zajímavosti jen na základě vašeho souhlasu projeveného na základě potvrzení (kliknutí) na souhlas v e-mailu, po dobu 5 let od udělení. Princip dvojitého potvrzení tzv. double opt-in, používáme tak, že na zadanou e-mailovou adresu zašleme žádost o potvrzení souhlasu, a až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi) je souhlas skutečně poskytnut.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat jednoduše kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies evidujeme po dobu 2 let.

Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako, kdyby byli moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup jen já. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami např. činnosti technické nebo administrativní podpory, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zachováváním bezpečnostních opatření, aby nedošlo k ohrožení vašich osobních údajů.

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Data nejsou předávány třetím osobám (výjimka je plnění zákonné povinnosti např. součinnost s orgány státní správy).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: barboraobstova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji lhůtu 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla daný problém řešit a provést nápravu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty/službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že já a případné třetí strany viz bod Předání osobních údajů třetím stranám, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V Sušici dne 4. 10. 2020

Barbora Obstová
Na Palouku 684
342 01 Sušice
IČO: 08255369

kontakt@barboraobstova.cz
+420 736 189 915